Sommige stoffen zijn of kunnen schadelijk zijn voor milieu of mens, zo kunnen ze giftig, explosief, of/en kankerverwekkend zijn. Wie omgaat met deze stoffen, moet zich en ook anderen beschermen tegen de genoemde gevaren. Er zijn daarom dan ook diverse regels voor omgaan van mensen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, opslaan en vervoeren. Er zijn natuurlijk ook regels die mens en omgeving beschermen tegen andere stoffen als asbest of zuren die gevaarlijk zijn,

Beleidskader

De Wet "Milieubeheer" en andere internationale richtlijnen verplichten ons om periodiek een afvalbeheerplannen of een afvalstoffenplan op te stellen. Op 03-03-03 is het eerste Landelijk afvalbeheerplan (LAP1) in werking getreden. De geldingsduur van dat plan was van 2003 tot en met 2009. Het voorliggende tweede LAP2 is geldig van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot 2021.

 Het complete beleidskader is als pdf (1 MB) te downloaden.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-00-samenvatting_2010-02-16.pdf  

 Naast het beleid binnen een kader omvat het LAP2 ook een bijlagenrapport (0,9 MB) waarin tevens een deel van de sector- of deelplannen is opgenomen.

 Samenvatting beleidskader

In het LAP2 wordt het globale afvalbeheerbeleid aangegeven, met in een bijlage een uitwerking van dat beleid voor bepaalde categorieŽn van afvalstoffen.

De Ďtraditioneleí activiteiten als afvalscheiding, vooraf bij de ontdoener of achteraf bij een sorteerinrichting het inzamelen met afzet- portalarm- of rolcontainers, hergebruiken of recyclen, nuttige toepassing, verbranden en storten komen aan de orde, maar ook overkoepelende zaken als definities, modellen, monitoring, controle en handhaving. Uiteraard worden ook de uitgangspunten en de doelstellingen gepresenteerd. 
Een voornaam onderdeel van dit LAP2 is het ketengericht afvalbeleid.

  

Een samenvatting van het beleidskader kunt u dowloaden via de link onder deze tekst.


http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-00-samenvatting_2010-02-16.pdf


Inleiding

Het beleidskader bevat het beleid binnen bepaalde kaders voor het voorkomen van afval en bij het ontstaan van afval, het afvalbeheer.

In het beleidskader komen niet alleen oorspronkelijke afval-stappen als al dan niet gescheiden bewaren of opslaan in containers, het inzamelen, het achteraf sorteren, verbranden en storten aan de orde, maar ook onderwerpen als ketengericht afvalbeleid, sturing, marktwerking, vergunningeisen en verlening en volumeregulering. En natuurlijk bevat het beleidskader de doelen van het afvalbeleid, worden omschrijvingen en interpretatie behandeld en wordt inzicht gegeven in modellen, controle en handhaving.

De tekst van de inleiding kunt u downloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-01-inleiding_2010-02-16.pdf


Terugblik

"Onze toekomst wordt mede bepaald door herinneringen uit het verleden" is een uitspraak van de schrijver Louis Ferron. Gehoor gevend aan deze "wijze woorden", wordt in 'Terugblik' het verleden van het eerste LAP1 geŽvalueerd en herinnerd, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het bepalen van de afvalbeheertoekomst in LAP2.

De tekst van het hoofdstuk kunt u dowloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-02-terugblik_2010-02-16.pdf


3. Status

In dit hoofdstuk, Status, dat kan worden gedownload via de link onder deze tekst, wordt ingegaan op vaststelling, status, geldigheidsduur, reikwijdte, door- en uitwerking, wijzigen en afwijkingen van het Landelijk Afvalbeheer Plan.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-03-status_2010-02-16.pdf 


4. Termen, definities en begripsafbakeningen

Voor een goed begrip van het landelijk afvalstoffen plan LAP en een juist gebruik van de opgenomen beleidsteksten is het belangrijk dat duidelijk is wat met bepaalde begrippen wordt bedoeld. In dit hoofdstuk wordt onder meer ingegaan op de relatie tussen Europese en Nederlandse termen en definities. Daarbij wordt een relatie gelegd met de nieuwe Kaderrichtlijn afvalstoffen. Daarna worden de belangrijkste termen en definities van het LAP behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op twee belangrijke begripsafbakeningen, waarover zowel nationaal als internationaal reeds lang discussie gaande is: het onderscheid tussen afvalstof en niet-afvalstof en het onderscheid tussen nuttige toepassing en verwijdering mogelijk met te huren rol en afzetcontainers.

U kunt het hoofdstuk downloaden via de link onder deze tekst.

In het hoofdstuk wordt aan het eind van paragraaf 4.4 verwezen naar een achtergronddocument over het onderwerp afvalstof / niet-afvalstof. Dit document - dat geen onderdeel is van het LAP en een informatief karakter heeft - vindt u op: 
http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/99%20LAP-archief/09%20LAP2_Achtergronden/Achtergronddocument%20afval%20of%20geen%20afval.pdf

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-04-termen-definities-begrippen_2010-02-16.pdf

5. Uitgangspunten

 Het ongecontroleerd en ongelimiteerd verspreiden van afvalstromen en reststoffen, kan leiden tot schadelijke gevolgen voor  de bodem, lucht en water en daarmee het milieu en de volksgezondheid. Het is om die reden dat de overheid het als haar verantwoordelijkheid en taak ziet zorg te dragen voor een adequaat en milieutechnisch- en hygiŽnisch verantwoord afvalbeheer en voor de continuÔteit daarvan. In dit hoofdstuk worden de globale uitgangspunten beschreven die de overheid gebruikt bij de opzet, het vorm geven en het uitvoeren van die zo belangrijken opdracht.


De tekst van het hoofdstuk kunt u dowloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-05-uitgangspunten_2010-02-16.pdf

6. Ketengericht afvalbeleid

 

De meest efficiŽnte stappen in de richting van zuinig en duurzaam materiaal- en grondstoffen gebruik zijn het makkelijkst te realiseren wanneer deze plaatsvinden vanuit het gezichtspunt van de gehele keten. Dat is de richting waarin het afvalstoffenbeheer en beleid zich moet ontwikkelen. Met de ketenaanpak in het afval-beheer en beleid wordt naar een verdere vermindering van druk op het milieu door afval, beoogd. Er wordt gezocht naar raakvlak-punten eerder in de keten (zoals bij het ontwerp van een product) en er wordt gestreefd naar voorkomen, dat milieudruk naar andere levensfases van de materiaalketen wordt afgewenteld.

In het hoofdstuk 'Ketengericht afvalbeleid' leest u hoe de landelijke overheid de overgang van een traditioneel afval- beleid en beheer naar een materialen-beleid en beheer, waarbij de gehele productieketen wordt betrokken, wil maken. De tekst van het hoofdstuk kunt u downloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-06-ketengericht-afvalbeleid_2010-02-16.pdf

7. Afvalbeheerscenario's

Om het afvalstoffenbeleid voor de toekomst te kunnen formuleren en uitvoeren, is het noodzakelijk dat inzicht bestaat in het te verwachten afvalbeheer en afvalaanbod in de toekomstige jaren. Op basis van die cijfers kan bv. worden bezien welke maatregelen in het beleid nodig zijn om het na te streven niveau van voorkoming van afval en nuttige toepassing te bereiken en kan de stortplaatscapaciteit worden geprogrammeerd. In dit hoofdstuk wordt een korte cijfermatige blik op de periode tot en met 2006 gegeven en worden modellen gepresenteerd voor het totale te verwachten afvalvolume van 2006 tot en met 2021.


De tekst van het hoofdstuk kunt u downloaden via de link onder deze tekst. Daarnaast is er - als achtergrondinfo bij het LAP - een verwachtingsdocument opgesteld. In dit document wordt in meer nauwkeurig beeld ingegaan op het gehanteerde cijfermateriaal. Dit verwachtingsdocument kunt u downloaden, op: 

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/99%20LAP-archief/09%20LAP2_Achtergronden/LAP2_prognosedocument.pdf

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-07-afvalbeheerscenarios_2010-02-16.pdf

8. Doelstellingen

De echte bedoeling van het milieu-beleid en beheer is: "Met het creŽren van condities en het stellen van voorwaarden voor het in staand houden en verbeteren van de milieu-druk en kwaliteit een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkelingĒ.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat deze opdracht betekent voor de doelen van het afvalbeleid. De tekst kunt u downloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-08-doelstellingen_2010-02-16.pdf

9. Organisatie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wettelijk geregelde en niet-wettelijk geregelde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de rijksoverheid, provinciale overheden en gemeenten maar ook van het bedrijfsleven en ingezetenen. Vervolgens wordt ingegaan op de structuren in de afvalmarkt en op specifieke aspecten van deze organisatie, zoals de nutsfunctie van verwerkingsinrichtingen, de bijzondere verantwoordelijkheid van het rijk en het toezicht op de totale afvalbranch.

De tekst van het hoofdstuk kunt u downloaden met de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-09-organisatie_2010-02-16.pdf

10. Instrumenten 

De instrumentarium dat kan worden ingezet om de doelstellingen op het gebied van milieu en afvalbeleid te halen, bestrijken een breed scala en lopen uiteen van activerend en stimulerend tot handhavend en regulerend. In dit hoofdstuk wordt bepaald welke overwegingen een rol spelen bij de keuze voor de inzet van instrumenten voor het behalen van de specifieke beleidsdoelstellingen en waar de prioriteit worden gelegd. Hierbij wordt een verschil gemaakt onder vier groepen van instrumenten: communicatie en financiŽle instrumenten, handhavende, regulerende en stimulerende instrumenten.

De tekst van het hoofdstuk is als pdf te downloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-10-instrumentarium_2010-02-16.pdf

In paragraaf 10.4.1 van dit hoofdstuk wordt verwezen naar een 'Groenboek' van de Europese Commissie. Dit document vindt u hier.

11. Minimum standaard

Om een zo goed mogelijk afvalbeheer te bereiken, zijn in het LAP minimale standaarden vastgesteld. De minimale standaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be- en verwerking van een bepaalde rest- of afvalstof of categorie van rest- of afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat rest- of afvalstoffen laagwaardiger worden be- of verwerkt dan mogelijk is. De minimumstandaarden moeten worden doorvertaald naar milieu en gemeentelijke vergunningen voor het be- of verwerken van restproducten, materialen en afvalstoffen.

De minimumstandaarden zelf vindt u in de sectorplannen bij het LAP2. In dit hoofdstuk - dat u kunt downloaden via de link onder deze tekst - wordt een aantal globale aspecten van dit instrumentarium beschreven.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-11-minimumstandaard_2010-02-16.pdf

12. Criteria invoer en uitvoer

De EG-verordening betreffende de Overbrenging van Afvalstoffen ((EG) 1013/2006, hierna: de EVOA) heeft betrekking op de overbrenging van afvalstoffen over grenzen van het ene land naar het andere land. Het doel van de EVOA is de bescherming van het leefmilieu. De EVOA schrijft procedures voor om afvalstoffen te mogen en te kunnen overbrengen. Dit hoofdstuk van het LAP2 bevat een aantal globale uitgangspunten voor het het invoer en uitvoerbeleid en het beoordelen van kennisgevingen. Deze algemene uitgangspunten zijn voor veel afvalstoffen nader uitgewerkt in de sectorplannen die u elders op deze site vindt. Een aantal voorkomende overbrengings of transport methoden zijn: Per schip los, in bulk of in pers- zeecontainers, per as in afzetcontainers, volume containers of in perswagens.

De tekst van dit hoofdstuk uit het beleidskader kunt u downloaden via de link onder deze tekst.

Naast dit hoofdstuk uit het LAP is - als achtergrondinformatie - een toelichting gegeven op dit onderwerp. Hierin wordt bijvoorbeeld ingegaan op procedures, bij een kennisgeving te overleggen informatie, benodigde formulieren, etc.). Dit document - dat geen onderdeel uitmaakt van het LAP en informatief is bedoeld - vindt u hier. In deze toelichting bevinden zich overigens een aantal externe links waarmee u buiten site www.lap2.nl terecht komt.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-12-in-en-uitvoer_2010-02-16.pdf

13. Afval voorkomen en preventie is echt duurzaam.

Koop kwalitatief goede en duurzame matrialen en spullen. Deze hebben een langere levensduur waardoor u minder vaak nieuwe matrialen en spullen hoeft aan te kopen.

Zorgvuldig onderhoud en/of reparatie waar dat mogelijk is, verlengt de levensduur van uw materialen en spullen.

Breng nog bruikbare materialen, of makkelijk te repareren producten naar een kringloopwinkel. Denk hierbij aan spullen als meubilair, beddengoed, kleding, en speelgoed of fietsen, maar ook elektrische apparaten als TV's, audioapparatuur en cd's. Veel kringloopwinkels komen grotere dingen gratis ophalen.Ook oud gereedschap kan vaak nog hergebruikt worden.

Verkoop, ruil of geef gratis weg via internet. Naast sites als Marktplaats.nl  en Voorkomafval.nl zijn er veel vaak particuliere sites waar u gratis spullen kunt kopen of verkopen. Ook zijn er gratis websites, typ hiertoe de zoekterm 'gratis spullen ophalen' in een zoekmachine.

Wees zuinig met verpakkingen

Neem altijd een eigen boodschappentas mee als u boodschappen gaat doen. Dat bespaart vele plastic tassen.

Koop indien mogelijk statiegeldverpakkingen bij frisdranken en bier. Eenmalig glas, hoewel zeer goed recyclebaar, geeft de hoogste milieubelasting.

Hoe groter de verpakkingseenheid is, des te minder is er verpakking per kilogram product. Zo levert een zak van 5 kilogram aardappelen minder afval op dan twee zakken van 2,5 kilo. Let op met grote voorraden, producten kunnen dan bederven, en dat leidt vervolgens tot afval en verspilling van energie die nodig was om het product te maken.

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Afvalpreventie richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het ontstaan van afvalstoffen en emissies (kwantitatieve preventie) of het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen (kwalitatieve preventie).

In dit hoofdstuk van het LAP wordt eerst een kort overzicht gegeven van activiteiten en resultaten in de periode voorafgaand aan het LAP. Daarna wordt ingegaan op het preventiebeleid voor de periode 2002 tot 2012. Preventie van specifieke afvalstoffen komt in de sectorplannen aan de orde.

U kunt het hoofdstuk downloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-13-preventie_2010-02-16.pdf

14 Scheiden van afvalstromen

Het is ontzettend belangrijk dat bij het begin en ontstaan en het verder behandelen van afvalstromen rekening wordt gehouden met de be- ver- en eindwerking die de afvalstromen kunnen afvalstromen na het ontstaan doormiddel van bijvoorbeeld te bestellen containers gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd, dan wel dat sortering achteraf van de afvalstoffen plaatsvindt.

Dit hoofdstuk wil het beleid voor afvalscheiding voor de komende jaren beschrijven. Allereerst wordt ingegaan op de globale uitgangspunten en voorwaarden voor afvalscheiding aan de bron. Daarna volgt de uitwerking naar scheiding aan de bron door consumenten en bedrijven en wordt ingegaan op sortering.
 
U kunt het hoofdstuk downloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-14-afvalscheiding_2010-02-16.pdf

15. Vervoeren, Inzamelen, handelen en bemiddelen VIHB

Afvalstromen en stoffen ontstaan op zeer veel plaatsen. Overheids gedomineerde en particuliere inzamelaars zamelen of nemen de afvalstoffen in, dan wel vervoeren ze naar instantie's die de afvalstoffen overslaan, sorteren, opslaan en/of be- en verwerken. Op dit deel van de afval- en recyclemarkt zijn ook vaak handelaars en bemiddelaars actief.

Dit deel van het LAP2 richt zich op de algemene activiteiten binnen het afvalbeleid die plaatshebben in het traject tussen de primaire veroorzaker van de afvalstromen en degene die de afvalstromen sorteert, opslaat en/of be- en verwerkt.

U kunt het hoofdstuk downloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-15-inzamelen-vervoeren-handelen-bemiddelen_2010-02-16.pdf

16 Vergunningsverlening

In dit deel van het LAP2 worden de zaken als acceptatie- en be- en verwerkingsbeleid AV,  de administratieve organisatie en interne controle AO en IC uitgewerkt. Ook wordt er aandacht besteed aan de Eural-codering en de termijnen van de vergunningen.

Het te voeren acceptatie- en be- en verwerkingsbeleid, de opzet van een administratieve organisatie en het ontwerp van systeem voor interne controle is afhankelijk van de omstandigheden en behoeften. Bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven of instellingen die handelingen met afvalstoffen of stromen verrichten, worden deze onderwerpen dan ook van gevel tot geval uitgewerkt. Door het opnemen van
 dit deel in het algeheel kader wordt beoogd dat deze vertaling naar individuele vergunningen wel dezelfde uitgangspunten worden gebruikt.

U kunt het hoofdstuk downloaden via de link onder deze tekst. 

Aanvullend op dit deel zijn de leidraad AV en de leidraad AO/IC beschikbaar. Deze zijn geen onderdeel van het LAP2, maar bedoeld als extra informatiebron. Zij bevatten een globale beschrijving voor de opzet van een AV respectievelijk een AO/IC, maar bij de vertaling naar individuele bedrijven, instellingen en omstandigheden voor aanvragen van vergunningen, blijft maatwerk mogelijk.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-16-aspecten-vergunningverlening_2010-02-16.pdf

17 Overslag en opslag van stromen

Het komt nog al eens voor dat afvalstoffen nadat ze zijn ingezameld, niet onmiddellijk naar een eindverwerker worden vervoerd, maar eerst worden overgeslagen of opgeslagen, dat ook wel bewaren word genoemd.

In het hoofdstuk van het LAP - dat u kunt downloaden via de link onder deze tekst - worden de twee activiteiten overslaan en opslaan ofwel bewaren, uitgewerkt.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-17-overslaan-opslaan_2010-02-16.pdf

18. Mengen

Afvalstoffen en afvalstromen moeten na het ontstaan zoveel als mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen- en stromen. De reden hiervoor is dat nuttige toepassing van één en de zelfde stromen over het algemeen beter mogelijk is dan van gemengde stromen. Verder is het niet gewenst wanneer er in het afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door het zg. wegmengen oncontroleerbaar in het milieu terecht komen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen verschillende afvalstromen- en stoffen echter net zo goed, of in voorkomende gevallen zelfs beter, samengesteld worden verwerkt.

In dit hoofdstuk van het LAP - dat u kunt downloaden via de link onder deze tekst - wordt aangegeven onder welke condities mengen al dan niet is toegestaan.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-18-mengen_2010-02-16.pdf

19. Nuttige toepassing

Benutten,recovery, recycling, hergebruik, terugwinnen, opnieuw gebruiken; het zijn vele termen die te maken hebben op datgene wat zoveel mogelijk moet gebeuren met afvalstoffen- en stromen, het zogenaamde "nuttig toepassen".

In een behoorlijk aantal andere hoofdstukken komt nuttige toepassing aan de orde, zoals in de hoofdstukken 5, Uitgangspunten en 14, Afvalscheiding. Dit hoofdstuk is dan ook voor een het grootste deel een samenvatting van wat in de andere paragrafen over nuttige toepassing is opgenomen.

U kunt het hoofdstuk downloaden via de link onder deze tekst.

http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/01%20Beleidskader/versie%202010-02%20(1e%20wijziging)/beleidskader-19-nuttige-toepassing_2010-02-16.pdf

20. Vorm van verwijdering zijnde verbranding

Afvalstoffen die niet meer nuttig kunnen worden toegepast, moeten op een andere milieutechnisch en hygiŽnisch verantwoorde manier worden verwerkt. In het hoofdstuk van het LAP2 worden eerst de onderscheidende mogelijkheden behandeld tussen verbranden in de vorm van nuttige toepassing en verbranden in de vor

Inloggen


Onthoud mij
inloggen >
Wachtwoord vergeten? Registreren
Winkelwagen
Items:
0

Totaal:
Ä 0,00

Bekijk - bestel - betaal
Concept & Realisatie: Estrategy